Regulamin

Korzystając z tej strony internetowej https://clevercontrol.com/ lub innej strony internetowej należącej do CleverControl, użytkownik wyraża zgodę na przyjęcie i przestrzeganie poniższych warunków użytkowania i warunków z CleverControl Inc, które mogą być zmienione w dowolnym momencie. Jeśli nie zgadzasz się z żadnym z tych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny ani uzyskiwać do niej dostępu. Materiały i informacje zawarte na stronie są chronione obowiązującym prawem autorskim i prawem znaków towarowych.

 

Licencja strony internetowej na prawa autorskie

  1. CleverControl przyznaje ci odwołalną, niewyłączną, tymczasową licencję na jedną kopię materiałów i informacji na stronie internetowej wyłącznie w celu przeglądania.

Nie jest to przeniesienie tytułu, ale jedynie udzielenie licencji, a na mocy tej licencji nie możesz:

–    zmieniać ani kopiować żadnych materiałów;

–    zakłócać lub zakłócać działanie strony internetowej lub sieci podłączonych do strony internetowej;

–    używać dowolnego urządzenia lub oprogramowania w celu zakłócania prawidłowego funkcjonowania strony internetowej lub jakichkolwiek transakcji oferowanych na tej stronie;

–    podjąć wszelkie działania, które nakładają nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie na infrastrukturę CleverControl;

–    używać strony internetowej do zeskrobywania lub zbierania informacji o stronie internetowej lub jej użytkownikach;

–    podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot lub fałszywie oświadczać lub w inny sposób wprowadzać w błąd przynależność do osoby lub podmiotu;

–    usuwać wszelkie informacje dotyczące praw autorskich lub innych praw własności z materiałów lub informacji;

–    przekazywać materiały lub informacje innej osobie lub „kopiować” materiały lub informacje na innym serwerze.

 

  1. Niniejsza licencja automatycznie przestanie obowiązywać w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń i może zostać rozwiązana przez CleverControl w dowolnym momencie. Po zakończeniu przeglądania materiałów lub informacji lub po wygaśnięciu niniejszej licencji musisz zniszczyć wszystkie pobrane materiały i informacje będące w posiadaniu, zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej.

O ile nie zaznaczono inaczej, CleverControl i / lub jego licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów w CleverControl. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz przeglądać i / lub drukować strony z https://clevercontrol.com/ do własnego użytku osobistego, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach. CleverControl zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane i nie udziela się licencji ani praw patentowych ani znaków towarowych.

 

Zgodność z prawem

Za korzystanie z oprogramowania i usług CleverControl spoczywa odpowiedzialność. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów, w tym między innymi przepisów dotyczących prywatności, podczas korzystania z oprogramowania i usług CleverControl oraz gwarantuje CleverControl, że będzie przestrzegać tych przepisów.

 

Poufne informacje CleverControl

Niektóre informacje o ograniczonym dostępie są dostępne na tej stronie internetowej tylko dla licencjonowanych klientów CleverControl, którzy są zarejestrowani, aby otrzymywać informacje za pośrednictwem indywidualnego konta z hasłami wydanymi przez CleverControl. Te ograniczone informacje są uważane za poufne i zastrzeżone informacje CleverControl. Jeśli jesteś zarejestrowanym klientem, CleverControl upoważnia Cię do pobierania, rozpowszechniania, kopiowania i wykorzystywania informacji o ograniczonym dostępie dla siebie lub, w stosownych przypadkach, tylko w organizacji klienta i tylko w zamierzonych celach autoryzowanych przez CleverControl. Wydanie hasła rejestracyjnego jest uzależnione od wykorzystania informacji przez klienta zgodnie z warunkami jego licencji lub umowy serwisowej z CleverControl. Nie wolno przekazywać hasła osobom nieupoważnionym. Natychmiast powiadomisz CleverControl o każdym nieautoryzowanym użyciu hasła. Jesteś odpowiedzialny za wykorzystanie i bezpieczeństwo swojego hasła. Nie będziesz podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do informacji lub obszaru witryny w tej witrynie.

 

Oficjalne sprostowanie

MATERIAŁY I INFORMACJE NA TEMAT STRON INTERNETOWYCH CLEVERCONTROL SĄ DOSTARCZANE „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ”. CLEVERCONTROL NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŻONYCH ANI DOROZUMIANYCH, A NINIEJSZYM WYKLUCZA I NEGUJE WSZYSTKIE INNE GWARANCJE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ, DOMNIEMANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW HANDLOWYCH, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB INNEJ INNOŚCI. PONADTO, CLEVERCONTROL NIE GWARANTUJE ANI NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI, PRAWDOPODOBNIE WYNIKÓW LUB WIARYGODNOŚCI WYKORZYSTANIA MATERIAŁÓW LUB INFORMACJI ANI INNYCH W ZWIĄZKU Z TAKIMI MATERIAŁAMI LUB NA JAKICHKOLWIEK STRONACH INTERNETOWYCH. MATERIAŁY I INFORMACJE WYJAŚNIAJĄCE SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ CLEVERCONTROL MOGĄ ZAWIERAĆ BŁĘDY TECHNICZNE, TYPOGRAFICZNE LUB FOTOGRAFICZNE. CLEVERCONTROL NIE GWARANTUJE, ŻE ŻADNE MATERIAŁY LUB INFORMACJE NA STRONIE INTERNETOWEJ SĄ DOKŁADNE, KOMPLETNE LUB BIEŻĄCE. CLEVERCONTROL MOŻE ZMIENIĆ MATERIAŁY LUB INFORMACJE ZAWARTE NA STRONIE INTERNETOWEJ W DOWOLNYM CZASIE BEZ POWIADOMIENIA.

 

Ograniczenia

W ŻADNYM WYPADKU CLEVERCONTROL LUB JEGO DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, SZKODY ZA UTRATĘ DANYCH LUB ZYSKU, LUB Z POWODU PRZERWY BIZNESOWEJ). NAWET JEŚLI CLEVERCONTROL ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD. PONIEWAŻ NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE DOPUSZCZAJĄ OGRANICZEŃ DOROZUMIANYCH GWARANCJI ANI OGRANICZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WTÓRNE LUB PRZYPADKOWE, NINIEJSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

 

Umowy licencyjne i dotyczące usług

Całe licencjonowane oprogramowanie i usługi CleverControl oraz towarzysząca dokumentacja, które są udostępnione do pobrania z tej strony internetowej, są chronionymi prawami autorskimi produktami CleverControl lub jej dostawców. Korzystanie z oprogramowania i usług podlega warunkom odpowiedniej umowy licencyjnej lub usługowej, która towarzyszy lub jest dołączona do takiego oprogramowania lub usługi.

 

Zgłoszenia

Wszelkie informacje, materiały lub pomysły, które przesyłasz na stronę internetową, będą traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone i mogą być wykorzystywane przez CleverControl w dowolnym celu, w tym między innymi do rozwoju i dostarczania oprogramowania i usług, z wyjątkiem tego, że wszystkie dane osobowe przesłane do tej witryny internetowej będą wykorzystywane przez CleverControl zgodnie z jej polityką prywatności. Nie możesz publikować ani w żaden inny sposób przekazywać do lub z tej strony internetowej w jakikolwiek sposób zniesławiających, zniesławiających, obscenicznych, niezgodnych z prawem lub pornograficznych materiałów lub innych materiałów lub informacji, które mogłyby skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 

Spinki do mankietów

Możesz link do naszej strony głównej, pod warunkiem, że robisz to w sposób uczciwy i zgodny z prawem oraz nie szkodzi naszej reputacji ani nie korzysta z niej, ale nie możesz ustanawiać linku w sposób sugerujący jakąkolwiek formę powiązania, zatwierdzenie lub poparcie z naszej strony, jeśli nie istnieje. Nie możesz ustanowić linku z żadnej witryny, która nie jest twoją własnością. Zgadzasz się współpracować z nami, aby natychmiast przerwać wszelkie nieautoryzowane tworzenie ramek lub linków. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na linkowanie bez powiadomienia.

Linki ze strony internetowej. Jeśli witryna zawiera łącza do innych witryn i zasobów udostępnionych przez strony trzecie, łącza te są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika. Obejmuje to linki od reklamodawców, w tym banery reklamowe. Nie mamy kontroli nad zawartością tych witryn ani zasobów i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za nie, ani za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z nich.

 

Modyfikacje warunków użytkowania

CleverControl może zmienić niniejsze warunki użytkowania swojej witryny internetowej w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Korzystając z tej strony, zgadzasz się na związanie się aktualną wersją niniejszych Warunków użytkowania.

 

Inny

Przyjmujesz do wiadomości, że CleverControl Corporation jest firmą amerykańską i jako takie jej oprogramowanie i usługi podlegają kontroli zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych, w tym przepisami dotyczącymi administracji eksportu (15 CFR 730-774) i zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących importu i eksportu.

Niniejsza umowa stanowi całość porozumienia między stronami i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub równoczesne negocjacje lub umowy, ustne lub pisemne, związane z tym przedmiotem. Nie polegasz na żadnym oświadczeniu dotyczącym tego przedmiotu, ustnym lub pisemnym, nieuwzględnionym w niniejszej umowie. Żadne oświadczenie, obietnica ani zachęta nieuwzględnione w niniejszej umowie nie są wiążące. Żadna modyfikacja ani zrzeczenie się któregokolwiek z warunków niniejszej umowy nie jest skuteczne, chyba że obie strony ją podpiszą.